Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประ�าศ อบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย  [ 26 ] administrator
13 มกราคม 2565
สำนักปลัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...  [ 47 ] administrator
09 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร   [ 61 ] administrator
07 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน  [ 69 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)  [ 68 ] administrator
14 พฤศจิกายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  [ 66 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหาราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์  [ 75 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 42 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 74 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 85 ] งานเกษตร
04 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  [ 177 ] งานเกษตร
08 กันยายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี  [ 60 ] จัดเก็บรายได้
04 มกราคม 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรถกู้ชีพสำหรับบริการคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  [ 212 ] งานพัฒนาชุมชน
07 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 263 ] งานพัฒนาชุมชน
29 ตุลาคม 2562
กองสวัสดิการและสังคมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประจำปี 2563  [ 154 ] งานพัฒนาชุมชน
04 สิงหาคม 2563
กลุ่มงานอื่นๆรายงานสรุปผลการทำงานของระบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 138 ] administrator
02 สิงหาคม 2564
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 116 ] งานพัฒนาชุมชน
02 กันยายน 2563
สำนักปลัดแจ้งจุดจำหน่าย รถ Mobile ตามโครงการ Mobile พาณิชย์ ..ลดราคา ช่วยประชาชน  [ 121 ] administrator
27 สิงหาคม 2564
สำนักปลัดรายงานสรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.นอกเมือง ปีงบประมาณ 2563  [ 52 ] งานกฎหมายและคดี
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  [ 52 ] งานกฎหมายและคดี
30 กรกฏาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
[ 88332534_IMG_20211209_0001.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8060_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านเฉลิมพระเกียรติ จากสายบ้านเฉลิมพระเกียรติถึงสายเขตตำบลเฉนียง บ้านเฉลิมพระเก
[ data_8294_ตารางราคากลาง ม.21.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านหลักวอ จากสายบ้านหลักวอ หมู่ที่ 11
[ data_3829_ตารางราคากลาง ม.11.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ม.17 (ถนนกลางหมู่บ้าน
[ data_3995_ตารางเผยแพร่ราคากลาง.pdf ]
ร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17
[ data_5284_ร่างประกาศ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150