Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองคลังประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหาราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์  [ 145 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 111 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 149 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 186 ] งานเกษตร
04 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  [ 317 ] งานเกษตร
08 กันยายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี  [ 127 ] จัดเก็บรายได้
04 มกราคม 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรถกู้ชีพสำหรับบริการคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  [ 308 ] งานพัฒนาชุมชน
07 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 385 ] งานพัฒนาชุมชน
29 ตุลาคม 2562
กองสวัสดิการและสังคมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประจำปี 2563  [ 235 ] งานพัฒนาชุมชน
04 สิงหาคม 2563
กลุ่มงานอื่นๆรายงานสรุปผลการทำงานของระบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 220 ] administrator
02 สิงหาคม 2564
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 160 ] งานพัฒนาชุมชน
02 กันยายน 2563
สำนักปลัดแจ้งจุดจำหน่าย รถ Mobile ตามโครงการ Mobile พาณิชย์ ..ลดราคา ช่วยประชาชน  [ 208 ] administrator
27 สิงหาคม 2564
สำนักปลัดรายงานสรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.นอกเมือง ปีงบประมาณ 2563  [ 109 ] งานกฎหมายและคดี
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  [ 106 ] งานกฎหมายและคดี
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ  [ 171 ] งานบุคลากร
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 186 ] งานพัฒนาชุมชน
01 เมษายน 2563
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์  [ 163 ] administrator
04 มิถุนายน 2563
สำนักปลัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมเเสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม  [ 411 ] administrator
12 กรกฏาคม 2564
เฝ้าระวัง โรคลัมปี- สกิน   [ 310 ] administrator
01 มิถุนายน 2564
สำนักปลัดสามารถดาวน์โหลด Application ITAS ผ่าน ios และ Android ได้แล้ว โหลดเลย  [ 309 ] administrator
27 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
[ data_3587_IMG_20220707_0002.pdf ]
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"
[ 76072758_PBokDin3.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565
[ data_6127_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150