Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  [ 534 ] งานบุคลากร
08 มีนาคม 2565
ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย  [ 545 ] administrator
13 มกราคม 2565
สำนักปลัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...  [ 586 ] administrator
09 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร   [ 613 ] administrator
07 ธันวาคม 2564
สำนักปลัดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน  [ 607 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)  [ 521 ] administrator
14 พฤศจิกายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  [ 339 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหาราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์  [ 316 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 302 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 303 ] จัดเก็บรายได้
15 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 336 ] งานเกษตร
04 ตุลาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  [ 544 ] งานเกษตร
08 กันยายน 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี  [ 300 ] จัดเก็บรายได้
04 มกราคม 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมรถกู้ชีพสำหรับบริการคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  [ 507 ] งานพัฒนาชุมชน
07 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   [ 539 ] งานพัฒนาชุมชน
29 ตุลาคม 2562
กองสวัสดิการและสังคมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประจำปี 2563  [ 371 ] งานพัฒนาชุมชน
04 สิงหาคม 2563
กลุ่มงานอื่นๆรายงานสรุปผลการทำงานของระบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานแบบ ทส.2 ทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 407 ] administrator
02 สิงหาคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน และผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ  [ 312 ] งานบุคลากร
30 กรกฏาคม 2564
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 373 ] งานพัฒนาชุมชน
01 เมษายน 2563
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์  [ 314 ] administrator
04 มิถุนายน 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ข่าวประกาศล่าสุด

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566 (7)
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
[ data_1562_กำหนดชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2566.pdf ]
คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ
[ data_3183_คุณหลวง.pdf ]
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
[ 82713111_a.php ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3696_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150