Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศ อบต. นอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป  [ 440 ] administrator
25 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดสาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาสัย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2564  [ 298 ] administrator
17 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานฯ  [ 227 ] administrator
17 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  [ 129 ] administrator
23 เมษายน 2564
กองคลังแบบแสดงข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64  [ 132 ] administrator
01 เมษายน 2564
กองช่างข้อมูลผู้มารับบริการเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร 1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64   [ 131 ] administrator
01 เมษายน 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564  [ 135 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 374 ] administrator
07 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564  [ 235 ] administrator
02 เมษายน 2564
สำนักปลัดขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน  [ 336 ] administrator
02 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับ  [ 272 ] งานพัฒนาชุมชน
16 มีนาคม 2564
สำนักปลัดบริการรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ เราชนะ  [ 327 ] administrator
01 มีนาคม 2564
สำนักปลัดเชิญ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ตลาด สะเร็น มาร์เก็ต  [ 326 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 240 ] จัดเก็บรายได้
29 มกราคม 2564
กองคลังกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 205 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 324 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันบริหารการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  [ 246 ] administrator
27 มกราคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2564  [ 349 ] จัดเก็บรายได้
01 ธันวาคม 2563
กองคลังประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 394 ] จัดเก็บรายได้
30 พฤศจิกายน 2563
ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 366 ] จัดเก็บรายได้
30 พฤศจิกายน 2563
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศล่าสุด

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
[ data_3587_IMG_20220707_0002.pdf ]
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"
[ 76072758_PBokDin3.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565
[ data_6127_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150