Untitled Document
 
�ฎหมายที่เ�ี่ยวข้อง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘  [ 24 ] งานกฎหมายและคดี
30 ตุลาคม 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘  [ 25 ] งานกฎหมายและคดี
30 ตุลาคม 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำ  [ 24 ] งานกฎหมายและคดี
30 ตุลาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
[ data_4675_รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรฃี พ.ศ.2561
[ data_1778_สรุปผลดำเนินการซื้อจ้าง 2561.PDF ]
การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
[ data_7847_OneTouch-Oct-30-2018-3.PDF ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.17
[ data_414_ประกาศซ่อมสร้างพารา ม 17.PDF ]
ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ
[ data_8130_ประหาศซื้อรถ.PDF ]
ราคากลาง พาราแอสฟัลท์ ม.17
[ data_2453_บัญชี พาราแอสฟัล ม.17.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีด ม.6
[ data_5050_ประกาศซ่อมผิว ม.6.PDF ]
ราคากลาง พาราแอสฟัลท์ ม.6
[ data_7212_ปปช.บ้านทนง.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150