::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
รายงานทาง�ารเงิน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือว ครั้งแรก  [ 12 ] administrator
04 มกราคม 2565
ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564  [ 40 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค.63-มี.ค.64  [ 166 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
แผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2564  [ 89 ] การเงิน
13 พฤษภาคม 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 556 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปี 2563  [ 564 ] การเงิน
16 กรกฏาคม 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2563  [ 484 ] การเงิน
13 กรกฏาคม 2563
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63  [ 519 ] การเงิน
23 มิถุนายน 2563
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของอบต.นอกเมือง  [ 249 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
แผนการใช้จ่ายเงิน 62  [ 105 ] การเงิน
16 มิถุนายน 2563
รายรับจริง ประจำปี 2562  [ 415 ] การเงิน
05 พฤศจิกายน 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2562  [ 394 ] การเงิน
05 พฤศจิกายน 2562
บัญชีรายละเอียดรายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 446 ] การเงิน
01 กรกฏาคม 2562
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.นอกเมือง  [ 204 ] การเงิน
28 มิถุนายน 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561  [ 550 ] การเงิน
26 มิถุนายน 2562
รายจ่ายจริง ต.ค.61-มี.ค.62  [ 165 ] administrator
12 มิถุนายน 2562
รายจ่ายจริง ประจำปี 2561  [ 299 ] การเงิน
08 พฤศจิกายน 2561
รายรับจริง ประจำปี 2561  [ 261 ] การเงิน
08 พฤศจิกายน 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
[ 88332534_IMG_20211209_0001.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8060_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านเฉลิมพระเกียรติ จากสายบ้านเฉลิมพระเกียรติถึงสายเขตตำบลเฉนียง บ้านเฉลิมพระเก
[ data_8294_ตารางราคากลาง ม.21.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านหลักวอ จากสายบ้านหลักวอ หมู่ที่ 11
[ data_3829_ตารางราคากลาง ม.11.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ม.17 (ถนนกลางหมู่บ้าน
[ data_3995_ตารางเผยแพร่ราคากลาง.pdf ]
ร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17
[ data_5284_ร่างประกาศ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150