[02 เมษายน 2564]: โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  จัดซื้อจัดจ้าง
  หนังสือราชการ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  บริการประชาชน
  ภาพกิจกรรม
 
ผู้ดูแลระบบ
เจ้าหน้าที่
 
 ยังไม่ยืนยันสถานะ [1]ราย
 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช (92.1 KB)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ (83.4 KB)
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบ (135.5 KB)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช (126.5 KB)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและ (190.1 KB)
งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) (99.2 KB)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (122.3 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (57.6 KB)
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็ (56.9 KB)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลู (153.7 KB)
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอแก้ไขบัญชี (143.7 KB)
หนังสือมอบอำนาจแก้ไขบัญชีรายการที (74.0 KB)
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปล (1.7 MB)
ดูทั้งหมด...


 

หน้าที่ 1