Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ (ภ.ด.ส.3) : 29 มิถุนายน 2564
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 : 21 มิถุนายน 2564
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 22 ฯ : 21 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 : 11 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 02 มกราคม 2563
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ : 02 มกราคม 2563
หนังสือมอบอำนาจแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ : 24 ธันวาคม 2562
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 14 พฤศจิกายน 2561
งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด) : 18 กันยายน 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
29_Poster-โครงการเงินอุดหนุน.pdf (724.05 KB) 7133_แบบฟอร์ม ดร.01-ดร.07.pdf (423.67 KB)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) : 18 กันยายน 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
3458_หนังสือมอบอำนาจแสดงตน.pdf (99.19 KB) 5342_หนังสือมอบอำนาจ63-64.pdf (45.68 KB) 3583_แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2563 ใหม่.pdf (132.45 KB)
8203_แบบลงทะเบียนพิการ 2563.pdf (127.30 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 26 กรกฏาคม 2562 เอกสารคำร้องทั่วไป
981_คำขอ.pdf (255.77 KB) 9293_แบบคำร้อง.pdf (180.04 KB) 2490_คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.pdf (188.05 KB)
3559_คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน.pdf (51.50 KB) 943_หนังสือมอบอำนาจ.pdf (186.35 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร : 21 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 15 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ : 14 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป : 18 กันยายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
[ 88332534_IMG_20211209_0001.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8060_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านเฉลิมพระเกียรติ จากสายบ้านเฉลิมพระเกียรติถึงสายเขตตำบลเฉนียง บ้านเฉลิมพระเก
[ data_8294_ตารางราคากลาง ม.21.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านหลักวอ จากสายบ้านหลักวอ หมู่ที่ 11
[ data_3829_ตารางราคากลาง ม.11.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ม.17 (ถนนกลางหมู่บ้าน
[ data_3995_ตารางเผยแพร่ราคากลาง.pdf ]
ร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17
[ data_5284_ร่างประกาศ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150