Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางรัชดาพร ฆาระแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
081-8782361
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวเพชรรัช สุตลาวดี
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุรีย์ เนียมฝอย
ตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางกัญญาภัทร อ่อนศรี
ตำแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสุพจน์ เพียรดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวบุญญาพร เมืองประชา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางอนัญญา จุฑาจันทร์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิรินภา แพทย์เพียร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวคอนสวรรค์ จำปา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายวรพจน์ ฆาระแสน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์สารของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567
5 วิธีประหยัดพลังงาน
อบต.นอกเมือง ขอประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[ data_12_messageImage_1718068927499.jpg ]
รายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2566
[ data_1579_รายชื่ออาสาสมัครบริบาล 2566.pdf ]
รายชื่ิอผู้มีภาวะพึงพิง พ.ศ. 2566
[ data_375_รายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิง 2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) พร้อมปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสม็ด-เขตตำบล
[ data_8853_ประกาศ 27 05 2567.pdf ]
ตราราเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) พร้อมปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสม็ด-เขตตำบลสลักได
[ data_5257_ตรารางราคากลาง 27 05 2567.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_8710_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_628_บก 01 พ.ค.67.pdf ]
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150