Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางรัชดาพร ฆาระแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวเพชรรัช สุตลาวดี
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุรีย์ เนียมฝอย
ตำแหน่ง
นักวิชการคลังชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางกัญญาภัทร อ่อนศรี
ตำแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายสุพจน์ เพียรดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวบุญญาพร นิยมตรง
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางอนัญญา จุฑาจันทร์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิรินภา แพทย์เพียร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวคอนสวรรค์ จำปา
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายวรพจน์ ฆาระแสน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566 (7)
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
[ data_1562_กำหนดชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2566.pdf ]
คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ
[ data_3183_คุณหลวง.pdf ]
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
[ 82713111_a.php ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3696_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150