Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สถิติ ปริมาณขยะมูลฝอย (ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด) ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 110 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ต่อ อบต. นอกเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 142 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติ ผู้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566  [ 89 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 90 ] งานเกษตร
22 มีนาคม 2566
สถิติผู้มาใช้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม) ประจำปี 2566  [ 108 ] งานเกษตร
21 มีนาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชน ด้านสาธารณสุขและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 105 ] งานเกษตร
27 เมษายน 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการ ขอรับถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 95 ] งานเกษตร
21 มีนาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565  [ 206 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดิน "สะเร็น มาร์เก็ต" ประจำปี 2565  [ 195 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 196 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 206 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการขอรับถังขยะ ประจำปีงบปรมะมาณ 2565  [ 201 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง