Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สถิติ ปริมาณขยะมูลฝอย (ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด) ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 26 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ต่อ อบต. นอกเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 25 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติ ผู้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566  [ 24 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 25 ] งานเกษตร
22 มีนาคม 2566
สถิติผู้มาใช้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม) ประจำปี 2566  [ 19 ] งานเกษตร
21 มีนาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชน ด้านสาธารณสุขและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 23 ] งานเกษตร
27 เมษายน 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการ ขอรับถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 24 ] งานเกษตร
21 มีนาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565  [ 140 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดิน "สะเร็น มาร์เก็ต" ประจำปี 2565  [ 125 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 136 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 139 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการขอรับถังขยะ ประจำปีงบปรมะมาณ 2565  [ 145 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง