Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
ประ�าศอบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 16 ] administrator
04 ธันวาคม 2566
กองคลังประกาศ อบต. เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  [ 9 ] ฝ่ายพัฒนารายได้
28 พฤศจิกายน 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE: OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 53 ] administrator
06 พฤศจิกายน 2566
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน พ.ศ. 2562  [ 19 ] จัดเก็บรายได้
17 ตุลาคม 2566
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับสิ่งปลูกสร้างบางประเภท  [ 288 ] จัดเก็บรายได้
29 มีนาคม 2566
สำนักปลัดคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง คนที่ 2  [ 357 ] administrator
12 มกราคม 2566
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566ไปรับแบบพิมพ์  [ 463 ] จัดเก็บรายได้
27 ธันวาคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  [ 361 ] จัดเก็บรายได้
27 ธันวาคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 160 ] จัดเก็บรายได้
19 ธันวาคม 2565
สำนักปลัดประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  [ 75 ] administrator
31 ตุลาคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 214 ] จัดเก็บรายได้
06 ตุลาคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 227 ] จัดเก็บรายได้
27 กันยายน 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2565  [ 430 ] จัดเก็บรายได้
25 เมษายน 2565
กองคลังราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 520 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   [ 423 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  [ 791 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565ไปรับแบบพิมพ์  [ 1217 ] จัดเก็บรายได้
29 ธันวาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 482 ] จัดเก็บรายได้
29 ธันวาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 368 ] จัดเก็บรายได้
18 ตุลาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 333 ] จัดเก็บรายได้
18 ตุลาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567
[ data_6648_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150