Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
ประ�าศอบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  [ 64 ] administrator
11 มิถุนายน 2567
สำนักปลัดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 72 ] administrator
11 มิถุนายน 2567
สำนักปลัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 118 ] administrator
04 มิถุนายน 2567
สำนักปลัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  [ 82 ] administrator
04 มิถุนายน 2567
สำนักปลัดประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  [ 24 ] administrator
31 พฤษภาคม 2567
สำนักปลัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  [ 28 ] administrator
31 พฤษภาคม 2567
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570  [ 269 ] งานกฎหมายและคดี
13 พฤษภาคม 2567
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)  [ 347 ] administrator
18 เมษายน 2567
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ  [ 287 ] administrator
05 เมษายน 2567
กองคลังประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567  [ 291 ] จัดเก็บรายได้
19 มีนาคม 2567
สำนักปลัดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 418 ] administrator
17 มกราคม 2567
สำนักปลัดประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)  [ 291 ] administrator
17 มกราคม 2567
สำนักปลัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 247 ] administrator
09 มกราคม 2567
สำนักปลัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)และพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)  [ 147 ] administrator
09 มกราคม 2567
กองคลังประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมืองฯ อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2567  [ 71 ] จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2567
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  [ 362 ] administrator
12 ธันวาคม 2566
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567  [ 101 ] administrator
04 ธันวาคม 2566
กองคลังประกาศ อบต. เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  [ 84 ] ฝ่ายพัฒนารายได้
28 พฤศจิกายน 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE: OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 164 ] administrator
06 พฤศจิกายน 2566
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน พ.ศ. 2562  [ 101 ] จัดเก็บรายได้
17 ตุลาคม 2566
หน้าที่ 1 2 3 4
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์สารของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2567
5 วิธีประหยัดพลังงาน
อบต.นอกเมือง ขอประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
[ data_12_messageImage_1718068927499.jpg ]
รายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2566
[ data_1579_รายชื่ออาสาสมัครบริบาล 2566.pdf ]
รายชื่ิอผู้มีภาวะพึงพิง พ.ศ. 2566
[ data_375_รายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิง 2566.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) พร้อมปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสม็ด-เขตตำบล
[ data_8853_ประกาศ 27 05 2567.pdf ]
ตราราเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) พร้อมปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสม็ด-เขตตำบลสลักได
[ data_5257_ตรารางราคากลาง 27 05 2567.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_8710_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_628_บก 01 พ.ค.67.pdf ]
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150