Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต  [ 128 ] administrator
07 ตุลาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน  [ 151 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  [ 161 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  [ 152 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  [ 154 ] administrator
02 มีนาคม 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  [ 142 ] administrator
02 มีนาคม 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  [ 151 ] administrator
02 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง