Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
�ฎหมายที่เ�ี่ยวข้อง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  [ 317 ] administrator
23 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  [ 278 ] administrator
23 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   [ 269 ] administrator
23 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   [ 319 ] administrator
23 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   [ 307 ] administrator
23 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 325 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  [ 280 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  [ 283 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2563   [ 280 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  [ 274 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  [ 286 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  [ 289 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓  [ 117 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒  [ 126 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๓๘  [ 152 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 112 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  [ 117 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๖  [ 119 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  [ 121 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   [ 19 ] administrator
22 กรกฏาคม 2564
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_7285_รายงาน No Gift Policy 66.pdf ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (๗ อัตรา)
[ data_3109_รับสมัครพนักงานทั่วไป.pdf ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (กองช่าง)
[ data_8169_รับสมัครช่างไฟ.pdf ]
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายในโครงการเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี 2567
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยๆ 301 หมายเลข
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_8710_ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนเอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_628_บก 01 พ.ค.67.pdf ]
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2567
[ data_5523_ita 14.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_1038_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 อุดหนุนเฉพาะกิจ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150