Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
ประ�าศอบต.ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองการศึกษาลานกีฬาตำบลนอกเมือง  [ 18 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2566
กองการศึกษาปราชญชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  [ 15 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง  [ 8 ] งานพัฒนาชุมชน
24 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565   [ 10 ] งานพัฒนาชุมชน
12 พฤษภาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 11 ] งานพัฒนาชุมชน
03 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย  [ 5 ] งานพัฒนาชุมชน
03 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดการส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ  [ 7 ] งานพัฒนาชุมชน
08 มีนาคม 2565
สำนักปลัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตำบลนอกเมือง ประจำปี 2565  [ 9 ] งานพัฒนาชุมชน
30 สิงหาคม 2565
สำนักปลัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตำบลนอกเมือง ประจำปี 2565  [ 6 ] งานพัฒนาชุมชน
30 สิงหาคม 2565
กองการศึกษาข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์และแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมจังหวัดสุรินทร์-Do & Dont-  [ 32 ] กองการศึกษา
31 พฤษภาคม 2566
สำนักปลัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส  [ 11 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 6 ] งานพัฒนาชุมชน
07 กันยายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 8 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2565
สำนักปลัดรายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 7 ] งานพัฒนาชุมชน
30 กันยายน 2565
สำนักปลัดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  [ 145 ] administrator
26 เมษายน 2566
สำนักปลัดเอกเผยแพร่ : พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)  [ 67 ] งานเกษตร
26 มีนาคม 2566
สำนักปลัดเอกสารเผยแพร่ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดต้นยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2556  [ 1376 ] งานเกษตร
26 มีนาคม 2566
กองคลังพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566  [ 76 ] จัดเก็บรายได้
25 มีนาคม 2566
สำนักปลัดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีสีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566)  [ 84 ] งานเกษตร
15 มีนาคม 2566
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  [ 105 ] administrator
10 มีนาคม 2566
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ข่าวประกาศล่าสุด

ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 (งบกลาง พ.ศ.2566 )
[ data_3525_แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_1825_สขร มี.ค. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[ data_1665_สขร ก.พ. 2566..doc.pdf ]
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
[ data_7250_สขร ม.ค. 2566..doc.pdf ]
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
[ data_7010_ประกาศ ม.22.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150