Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
รายละเอียดข้อมูล : ดาวน์โหลดเอà¸�สารà¸�ลุ่มงานทั้งหมด

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
3026คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีฯ (ภ.ด.ส.10)  [27] 
(44.91 KB)
จัดเก็บรายได้
25 พฤษภาคม 2566
2863หนังสือมอบอำนาจ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ  [440] 
(98.13 KB)
จัดเก็บรายได้
01 กุมภาพันธ์ 2566
2807แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ (ภ.ด.ส.5)  [345] 
(92.10 KB)
จัดเก็บรายได้
01 พฤศจิกายน 2565
2806คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  [242] 
(83.40 KB)
จัดเก็บรายได้
01 พฤศจิกายน 2565
2335เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ (ภ.ด.ส.3)  [521] 
(135.47 KB)
จัดเก็บรายได้
29 มิถุนายน 2564
2316แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5  [589] 
(126.52 KB)
จัดเก็บรายได้
21 มิถุนายน 2564
2072งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)  [ 1351 ] งานก่อสร้าง
18 กันยายน 2563
2071งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ)  [896] 
(99.19 KB)
งานก่อสร้าง
18 กันยายน 2563
1951ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [649] 
(122.33 KB)
จัดเก็บรายได้
11 มิถุนายน 2563
1890แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่  [862] 
(57.57 KB)
จัดเก็บรายได้
20 กุมภาพันธ์ 2563
1889หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่  [773] 
(56.89 KB)
จัดเก็บรายได้
20 กุมภาพันธ์ 2563
1879ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [994] 
(153.65 KB)
จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2563
1876ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ  [628] 
(143.66 KB)
จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2563
1875หนังสือมอบอำนาจแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ  [652] 
(74.02 KB)
จัดเก็บรายได้
24 ธันวาคม 2562
1787คำขอจดทะเบียนพาณิชย์  [800] 
(255.77 KB)
จัดเก็บรายได้
26 กรกฏาคม 2562
1633การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร  [1265] 
(1.70 MB)
งานออกแบบควบคุมอาคาร
21 พฤศจิกายน 2561
1623ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์  [3090] 
(832.01 KB)
จัดเก็บรายได้
15 พฤศจิกายน 2561
1620หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์  [777] 
(186.35 KB)
จัดเก็บรายได้
14 พฤศจิกายน 2561
1619แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์  [725] 
(255.77 KB)
จัดเก็บรายได้
14 พฤศจิกายน 2561
1537คำร้องทั่วไป  [1079] 
(19.30 KB)
administrator
18 กันยายน 2561
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด
ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตำบลนอกเมือง
 
โครงการจัดงานอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
 
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
 
โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
 
การส่งเสริมและจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการ
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150