Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 4 ] คน
 
������������������������������������������������������������ ���������������������

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีฯ (ภ.ด.ส.10) : 01 มีนาคม 2566
หนังสือมอบอำนาจ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ : 01 กุมภาพันธ์ 2566
4984_bhy.php (54.21 KB)
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ (ภ.ด.ส.5) : 01 พฤศจิกายน 2565
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 : 01 พฤศจิกายน 2565
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ (ภ.ด.ส.3) : 29 มิถุนายน 2564
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 : 21 มิถุนายน 2564
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด ตามมาตรา 22 ฯ : 21 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 : 11 มิถุนายน 2563
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 02 มกราคม 2563
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ : 02 มกราคม 2563
หนังสือมอบอำนาจแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ : 24 ธันวาคม 2562
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 14 พฤศจิกายน 2561
5448_alfa403.php (1.22 MB)
งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด) : 18 กันยายน 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
29_Poster-โครงการเงินอุดหนุน.pdf (724.05 KB) 7133_แบบฟอร์ม ดร.01-ดร.07.pdf (423.67 KB)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) : 18 กันยายน 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
3458_หนังสือมอบอำนาจแสดงตน.pdf (99.19 KB) 5342_หนังสือมอบอำนาจ63-64.pdf (45.68 KB) 3583_แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2563 ใหม่.pdf (132.45 KB)
8203_แบบลงทะเบียนพิการ 2563.pdf (127.30 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 26 กรกฏาคม 2562 เอกสารคำร้องทั่วไป
981_คำขอ.pdf (255.77 KB) 9293_แบบคำร้อง.pdf (180.04 KB) 2490_คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.pdf (188.05 KB)
3559_คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน.pdf (51.50 KB) 943_หนังสือมอบอำนาจ.pdf (186.35 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร : 21 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 15 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ : 14 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

เอกเผยแพร่ : พิพิธภัณฑ์ดิน (Soil Museum)
[ 84442920_พิพิธภัณฑ์ดิน.pdf ]
เอกสารเผยแพร่ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดต้นยางพันธุ์ดี พ.ศ. 2556
[ 14642919_ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำนดต้นยางพันธุ์ดี.pdf ]
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
[ data_2611_พรฎ.ลดภาษี15% ปี 2566.pdf ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นทีสีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566)
[ 3822904_แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียว ระยะ 2.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
[ data_4225_IMG_20230310_0001.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 191 หมู่ 22
[ data_7010_ประกาศ ม.22.pdf ]
ประกาศประกวดคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
[ data_7876_ประกาศ ม.8.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้านหน้าเซเว่น หมู่ 7
[ data_1919_ประกาศ ม.7.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้านหน้าเซเว่น หมู่ 7
[ data_6299_ร่างประกาศ ม.7.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8
[ data_5929_ร่างประกาศ ม.8.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150