Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
รายละเอียดข้อมูล : ดาวน์โหลดเอà¸�สารต่างๆ ทั้งหมด

หมายเลขรายการ[เข้าดู]ดาวน์โหลดผู้บันทึก - วันที่
3130หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ จดทะเบียนพาณิชย์  [230] 
(61.57 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3129คําขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสําเนาเอกสาร ใบแทน ใบทะเบียนพาณิชย์  [217] 
(51.50 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3127คำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์  [227] 
(201.55 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3126คำขอจดทะเบียนพาณิชย์  [245] 
(2.67 MB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3125เอกสารประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์ฺ  [223] 
(309.26 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3124คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีฯ (ภ.ด.ส.10)  [28] 
(42.91 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3123คำร้องขอรับเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ตามมาตรา 54 วรรคสอง (ภ.ด.ส.9)  [24] 
(110.93 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3122หนังสือมอบอำนาจ ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ  [29] 
(215.58 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3121คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3และเอกสารแนบ  [33] 
(203.05 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3120แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ (ภ.ด.ส.5)และเอกสารแนบ  [30] 
(312.94 KB)
ฝ่ายพัฒนารายได้
24 ตุลาคม 2566
3109asd  [52] 
(6.50 KB)
administrator
19 กันยายน 2566
2072งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด)  [ 1469 ] งานก่อสร้าง
18 กันยายน 2563
2071งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ)  [1191] 
(99.19 KB)
งานก่อสร้าง
18 กันยายน 2563
1951ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [711] 
(122.33 KB)
จัดเก็บรายได้
11 มิถุนายน 2563
1879ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [1109] 
(153.65 KB)
จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2563
1876ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ  [711] 
(143.66 KB)
จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2563
1875หนังสือมอบอำนาจแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ  [707] 
(74.02 KB)
จัดเก็บรายได้
24 ธันวาคม 2562
1633การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร  [1330] 
(1.70 MB)
งานออกแบบควบคุมอาคาร
21 พฤศจิกายน 2561
1623ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์  [3176] 
(832.01 KB)
จัดเก็บรายได้
15 พฤศจิกายน 2561
1620หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์  [814] 
(186.35 KB)
จัดเก็บรายได้
14 พฤศจิกายน 2561
หน้าที่ 1 2
หนังสือราชการล่าสุด
ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน "ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"
 
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[ data_7247_เปิดเผยประชุมสภา.pdf ]
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_8871_ระเบียบวาระ1.pdf ]
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_908_รายงานการประชุมสภา1.pdf ]
 
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
[ data_1795_ระเบียบวาระประชุมสภา.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150