Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางสาวสว่างจิตร จันทภักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางกุสุมา วิริยะเขษม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0862588890
อีเมล
wasuma.wi@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นายวีระพันธ์ ยงบุทธ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. หญิงสุจินดา ม่วงอ่อน
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสุภาวดี พรมริ้ว
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางนาฏยา บุตรเงิน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางกวีวัลย์ ปัทมสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวเกษศิราณี เจริญรักษ์ฤกษ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาววรรษมล สุดจิตร์สมโภชน์
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายมนัส บุญล้ำ
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไป(กองสาธารณสุขฯ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์น้ำมัน ปี 2564-2565
[ 67662749_ประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: สมุนไพรหลังบ้าน ช่วยต้านโควิด-19
[ 40902728_สมุนไพรต้านโควิด-19.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: วันดินโลก
[ 58682727_วันดินโลก.pdf ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินในยุค 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
[ 36112724_โครงการสร้างเครือข้ายเกษตร.pdf ]
เอกสารเผยแพร่: การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
[ 5062722_ปุ๋ยพืชสด.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150