Untitled Document
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายอนุชา พิสมัย
ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0898461367
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฏธิดา ยืนยง
ตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0899463288
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายจันทวัฒน์ ศรีไทย
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0902586153
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายไพรินทร์ ศัตรูพินาศ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
081-9765396
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเดช พวงไพบูลย์
ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0819669041
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล หวลระลึก
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0634946441
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวชญาภา มุลาลินน์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0625961964
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางชนัญญา สิงคเสลิต
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0846060998
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอภิกษณา จันทร์มหา
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0930796386
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวรจศิรินทร์ นึกชอบ
ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0982264236
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4
ข่าวประกาศล่าสุด

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า
คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542
ขอเชิญ อนุรักษ์รักษาพันธุพืชท้องถิ่น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[ data_9696_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
[ data_5937_สขร พ.ค.63.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง ถนน คสล. ภายในหมู่ 9 (ซอยอู่สุนัยเซอร์วิส)
[ data_6725_ประกาศ ม.9 ซอยอู่สุนัยเซอ์วิส.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 2 (คุ้มอยู่เย็น ซอย 1)
[ data_4624_ประกาศ ม.2 คุ้มอยู่เย็น ซอย1.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ภายในหมู่ 16 (ถนนซอยมายเฮ้าส์)
[ data_1296_ประกาศ ม.16 ถ.ซอยมายเฮ้าส์.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150