Untitled Document
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายอนุชา พิสมัย
ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0898461367
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฏธิดา ยืนยง
ตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0899463288
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายจันทวัฒน์ ศรีไทย
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0902586153
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายไพรินทร์ ศัตรูพินาศ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
081-9765396
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเดช พวงไพบูลย์
ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0819669041
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล หวลระลึก
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0634946441
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวชญาภา มุลาลินน์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0625961964
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางชนัญญา สิงคเสลิต
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0846060998
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอภิกษณา จันทร์มหา
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0930796386
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวรจศิรินทร์ นึกชอบ
ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0982264236
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4
ข่าวประกาศล่าสุด

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_877_74583443_557809951649476_8714834130753290240_n.jpg ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
[ 45641847_78362406_2551841161573975_8759525245448093696_n.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_9037_Poster-ภาษีที่ดิน.pdf ]
การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!
[ data_4889_41540772_920065374856588_936995975170359296_n.jpg ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหอพักฉวีวรรณถึงสนามฟุตบอล หมู่ 21
[ data_4893_ประกาศ คสล ม.21.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากห้วยทัพพลถึงทางรถไฟ หมู่ 13
[ data_4652_ประกาศ คสล ม.13.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศใต้วัดหลักวอ หมู่ 11
[ data_1398_ประกาศ คสล ม.11.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนเส้นกลางหมู่บ้านถึงแยกบ้านนางสนิท หมู่ 9
[ data_680_ประกาศ ซ่อมสร้าง ม.9.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยข้างบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ 8
[ data_1059_ประกาศ ซ่อมสร้าง ม.8.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150