Untitled Document
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายอนุชา พิสมัย
ตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0898461367
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฏธิดา ยืนยง
ตำแหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0899463288
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายจันทวัฒน์ ศรีไทย
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0902586153
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายไพรินทร์ ศัตรูพินาศ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
081-9765396
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเดช พวงไพบูลย์
ตำแหน่ง
นิติกรชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0819669041
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล หวลระลึก
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0634946441
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวชญาภา มุลาลินน์
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0625961964
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางชนัญญา สิงคเสลิต
ตำแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0846060998
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวอภิกษณา จันทร์มหา
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0930796386
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวรจศิรินทร์ นึกชอบ
ตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0982264236
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4
ข่าวประกาศล่าสุด

ระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!
[ data_4889_41540772_920065374856588_936995975170359296_n.jpg ]
ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb
[ 9931811_Airbnb.pdf ]
กฏกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[ data_6945_กฏกระทรวง พรบ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.PDF ]
20 คำถาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_7798_20คำถาม_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[ data_1270_พรบ..PDF ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสลม.12
[ data_8017_ปร4 ม.12 ครั้งที่ 2.pdf ]
ประกาศ ก่อสร้างถนน คสล ม.12
[ data_4210_ประกาศ ม.12.pdf ]
ประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ภายในหมู่ที่ 5
[ data_7331_ปรับปรุงภูมิทัศ ม.5.pdf ]
ประกาศจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 (คุ้มทางรถไฟ)
[ data_9321_ซ่อมสร้าง ม.9.pdf ]
ประกาศจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่ 3 (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน)
[ data_9561_ขยายไหล่ทาง ม.3.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150