Untitled Document
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล พวงศิริ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายธีระศักดิ์ แก้วรัตน์
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุณี เป็นสุข
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวโชตินุต อาทิเวช
ตำแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายองอาจ วิกรัยเจริญยิ่ง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนากีฬา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายพงศกร ประยงค์หอม
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุวรรณ วงศ์เจียก
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางจิรสุดา ต้นทอง
ตำแหน่ง
ครู ศพด.รร.บ้านไถงตรง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางเหมวดี พันธ์พงศ์
ตำแหน่ง
ครู ศพด.รร.บ้านตะตึงไถง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวภิญญดา ลอยทอง
ตำแหน่ง
ครู ศพด.รร.บ้านหนองกง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า
คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542
ขอเชิญ อนุรักษ์รักษาพันธุพืชท้องถิ่น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[ data_9696_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
[ data_8884_ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซม ม.5.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
[ data_3643_ตารางเผยแพร่ราคากลาง โพลิเมอร์ ม.5.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
[ data_3381_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.5.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสง์
[ data_1612_ประกาศอาคารอเนกประสงค์.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุมประชาคม
[ data_7281_ประกาศศูนย์ประชุม.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150