Untitled Document
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายเฉลิมพล พวงศิริ
ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุณี เป็นสุข
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวโชตินุช อาทิเวช
ตำแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายองอาจ วิกรัยเจริญยิ่ง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักพัฒนากีฬา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายพงศธร ประยงค์หอม
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุวรรณ วงศ์เจียก
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางจิรสุดา ต้นทอง
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางเหมวดี พันธ์พงศ์
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวภิญญดา ลอยทอง
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวเพ็ญพิชชา ทฤฆายุ
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_877_74583443_557809951649476_8714834130753290240_n.jpg ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
[ 45641847_78362406_2551841161573975_8759525245448093696_n.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_9037_Poster-ภาษีที่ดิน.pdf ]
การเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!
[ data_4889_41540772_920065374856588_936995975170359296_n.jpg ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม 2)
[ data_6499_จ่ายขาดเงินสะสม 2.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสม 1)
[ data_8148_จ่ายขาดเงินสะสม 1.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2563
[ data_5231_แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
[ data_9823_แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2562.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 (2)
[ data_9023_แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (2).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150