Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 3 ] คน
 
   โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบลนอกเมือง2564
 

 

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของกลุ่มเยาวชนตำบลนอกเมืองประจำปี  2564

หลักการและเหตุผล

เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ การที่เยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพได้นั้น ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีความพากเพียรในการทำงาน มีความพร้อมในการต่อสู้กับอุปสรรคและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมด้วย เมื่อประชากรของประเทศมีคุณภาพดีย่อมส่งผลให้ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันสภาพสังคม และเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ชุมชนที่เคยพึ่งพาอาศัยกันกลายเป็นสังคมที่มีความห่างเหิน ระบบเงินตรา และระบบทุนนิยมที่ยึดกุมระบบสังคม เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ชุมชนพึ่งพิงภายนอกมากขึ้นทั้งด้านอุปโภค บริโภคที่ไหลลื่นไปตามกระแสของระบบบริโภคนิยม เกิดหนี้สินที่นำมาใช้เป็นทุนในการทำการเกษตร การประกอบอาชีพ อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง คนในชุมชนต้องต้องออกไปทำงานนอกเพื่อไปรับจ้าง เป็นแรงงานตามบริษัท ห้างร้าน โรงงาน

เมื่อมองในระดับครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม เด็กที่เรียนหนังสือในโรงเรียน บางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดติดเกม ติดเพื่อน พากันโดดเรียนไปกินเหล้า สูบบุหรี่ มั่วสุม หนีเที่ยวตามสถานเริงรมย์ เด็กผู้หญิงบางคนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร บางคนออกจากโรงเรียนกลางคัน ต้องสูญเสียอนาคตปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลายประการ ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเด็ก อีกส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวที่แตกแยกกัน บางครอบครัวพ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาน้อยลงในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน อีกด้านหนึ่งเกิดจากสื่อที่ไม่มีคุณภาพ นำเสนอสิ่งที่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้เด็กเลียนแบบทางที่ไม่ดีจากที่สื่อนำเสนอออกมา

           เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลนอกเมือง ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการประสานงานของกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาชุมชน เช่น กีฬา นันทนาการ การงานอาชีพ สิ่งแวดล้อม ศีลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาให้เยาวชน เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจของกลุ่มเยาวชนตำบลนอกเมือง ประจำปี  2563 จึงเกิดขึ้นภายใต้ฐานคิด เยาวชนเรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจ ที่มีการนำหลักการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้เป็นเยาวชนพันธุ์ใหม่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

 วัตถุประสงค์

 1 เพื่อดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อกฎหมาย

 2 เพื่อตอบสนองนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม

 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

4 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาชุมชน  ให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่

             5 เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเยาวชนในเขตพื้นที่

 6 เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่

  เป้าหมาย    กลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชนตำบลนอกเมือง

 พื้นที่ดำเนินการ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง,สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา,ศูนย์เยาวชนตำบลนอกเมือง,สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกง

 ระยะเวลาดำเนินการ

                    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

 

 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : กองการศึกษา
วันที่ : 30 ตุลาคม 2564
ข่าวประกาศล่าสุด

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ 2566 (7)
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566
[ data_1562_กำหนดชำระภาษีที่ดินฯ ปี 2566.pdf ]
คุณหลวง ชวนโหวต ให้คะแนนความพึงพอใจ
[ data_3183_คุณหลวง.pdf ]
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน: การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
[ 82713111_a.php ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ 4933109_a.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3298_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง) 2.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_8875_บก 06.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยตาทิพย์ 1 และ 2
[ data_669_บก01.pdf ]
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
[ data_3696_ประกาศ รถบรรทุก (12 ที่นั่ง).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150