Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกัน  แบ่งปันความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็น บ้านเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ในหลายระดับ

3. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้รับการออกกำลังกายและด้านการแข่งขันกีฬา

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานและแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

6.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชน

7.จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มารตรบาน รวมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

เฝ้าระวัง โรคลัมปี- สกิน
สามารถดาวน์โหลด Application ITAS ผ่าน ios และ Android ได้แล้ว โหลดเลย
ประกาศ อบต. นอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป
[ data_4218_IMG_20210525_0001.pdf ]
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาสัย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2564
[ data_9294_IMG_20210517_0004.pdf ]
ประกาศ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานฯ
[ data_2941_IMG_20210517_0003.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 11 (จาก รร.บ้านโคกมะเมียน-คุ้มโรงต้ม)
[ data_7219_ตารางราคากลาง ม.11 (จาก รร.บ้านโคกมะเมียน-คุ้มโรงต้ม).pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 10 (ทางเข้า รร.บ้านพันธุลีตะวันตกถนนเลี่ยงเมือง)
[ data_3784_ตารางราคากลาง ม.10 (ทางเข้า รร.บ้านพันธุลีตะวันตกถนนเลี่ยงเมือง).pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 9 (ซอยอู่สุนัย)
[ data_892_ตารางราคากลาง ม.9 (ซอยอู่สุนัย).pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ 19
[ data_8398_ตารางราคากลาง ม.19.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่ 5 (หน้าบ้านนายประเสริฐ)
[ data_3616_ตารางราคากลาง ม.5 (หน้าบ้านนายประเสริฐ).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150