Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกัน  แบ่งปันความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็น บ้านเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ในหลายระดับ

3. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้รับการออกกำลังกายและด้านการแข่งขันกีฬา

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานและแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

6.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชน

7.จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มารตรบาน รวมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
คู่มือสำหรับประชาชน
[ data_6371_คู่มือประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร.pdf ]
คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_2899_แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ ๒๒
[ data_4686_ซอย 4 หมู่ที่ 22.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ ๒๐
[ data_7503_ซอย 3 หมุ่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ ๒๐
[ data_4433_ซอย 3 แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๗
[ data_2823_ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านยายสำรวย หมู่ ๑๖
[ data_906_ถนนหน้าบ้านนางสำรวย ม.16.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150