Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกัน  แบ่งปันความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็น บ้านเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ในหลายระดับ

3. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้รับการออกกำลังกายและด้านการแข่งขันกีฬา

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานและแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

6.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชน

7.จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มารตรบาน รวมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า
คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542
ขอเชิญ อนุรักษ์รักษาพันธุพืชท้องถิ่น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[ data_9696_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
[ data_8884_ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซม ม.5.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
[ data_3643_ตารางเผยแพร่ราคากลาง โพลิเมอร์ ม.5.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
[ data_3381_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.5.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสง์
[ data_1612_ประกาศอาคารอเนกประสงค์.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุมประชาคม
[ data_7281_ประกาศศูนย์ประชุม.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150