Untitled Document
 
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกัน  แบ่งปันความรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็น บ้านเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย

2. ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ในหลายระดับ

3. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้รับการออกกำลังกายและด้านการแข่งขันกีฬา

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

5.พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานและแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

6.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยให้แก่ชุมชน

7.จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มารตรบาน รวมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
[ data_4675_รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรฃี พ.ศ.2561
[ data_1778_สรุปผลดำเนินการซื้อจ้าง 2561.PDF ]
การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
[ data_7847_OneTouch-Oct-30-2018-3.PDF ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสรา้งท่อ ม.17
[ data_1772_ประกาศ ท่อ ม.17 ครั้งที่ 2.PDF ]
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
[ data_4854_ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ.PDF ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
[ data_614_ตารางราคากลาง รถบรรทุกขยะ.PDF ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_5515_สขร ต.ค.61.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150