Untitled Document
 
   อำนาจหน้าที่
 

สำนักปลัด

หน้าที่หลักของสำนักปลัด

มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งการปฏิบัติงานของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล รับเรื่องราวร้องเรียนดูแลเกียวกับกฎหมายระเบียบต่างๆ ประสานงานแผนงบประมาณ และงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

หน้าที่หลักของกองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมดารเบิกจ่ายงานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การพัสดุขององคืการบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

หน้าที่หลักของกองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเบียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ แผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้าที่หลักของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่หลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานจัดขยะและน้ำเสียงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานเผยแพร่และฝึกอบรมงานควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ และงานอื่นๆ เกี่ยกับการให้บริการด้านสาธารณสุข

พรบ.อำนาจหน้าที่ อบต.

มาตรา 67   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68  

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3. ให้มีและบำรุงรักาษทางระบายน้ำ

4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8. การคุ้มครองดุแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11. กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์

12. การท่องเที่ยว

13. การผังเมือง
บันทึกโดย : administrator
วันที่ : 31 กรกฏาคม 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการในวันทำงานปกติ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องโครงการบริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีในวันหยุดราชการ
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
[ data_4675_รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรฃี พ.ศ.2561
[ data_1778_สรุปผลดำเนินการซื้อจ้าง 2561.PDF ]
การรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
[ data_7847_OneTouch-Oct-30-2018-3.PDF ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการก่อสรา้งท่อ ม.17
[ data_1772_ประกาศ ท่อ ม.17 ครั้งที่ 2.PDF ]
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
[ data_4854_ประกาศซื้อรถบรรทุกขยะ.PDF ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
[ data_614_ตารางราคากลาง รถบรรทุกขยะ.PDF ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
[ data_2645_ประกาศผล ปรับปรุงอาคาร.PDF ]
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_5515_สขร ต.ค.61.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150