Untitled Document
[ 07 สิงหาคม 2561 ]:องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกัน แบ่งปันความรู้ มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ<-->
 
   อำนาจหน้าที่
 

สำนักปลัด

หน้าที่หลักของสำนักปลัด

มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งการปฏิบัติงานของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล รับเรื่องราวร้องเรียนดูแลเกียวกับกฎหมายระเบียบต่างๆ ประสานงานแผนงบประมาณ และงานนโยบายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

หน้าที่หลักของกองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมดารเบิกจ่ายงานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การพัสดุขององคืการบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

หน้าที่หลักของกองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเบียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติงาน งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ แผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้าที่หลักของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่นวัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่หลักของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานจัดขยะและน้ำเสียงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานเผยแพร่และฝึกอบรมงานควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ และงานอื่นๆ เกี่ยกับการให้บริการด้านสาธารณสุขบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 31 กรกฏาคม 2561
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดิน สะเร็น มาร์เก็ต
[ data_2861_ปชส(งานช้าง) 58.pdf ]
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (3)
สขร เดือน ตุลาคม 2561
[ data_4439_สขร ต.ค.61.PDF ]
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ data_8143_สขร พ.ย.60.PDF ]
ประกาศจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.14
[ data_1774_ประกาศ พารา ม.14.PDF ]
ประกาศจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวพาราแอสฟัลท์ ม.7
[ data_6420_ประกาศ พารา ม.7.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150