Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สถิติ ปริมาณขยะมูลฝอย (ปริมาณขยะที่ส่งกำจัด) ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 86 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ต่อ อบต. นอกเมือง) ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 102 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติ ผู้มาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566  [ 75 ] งานเกษตร
23 มีนาคม 2566
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 73 ] งานเกษตร
22 มีนาคม 2566
สถิติผู้มาใช้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม) ประจำปี 2566  [ 79 ] งานเกษตร
21 มีนาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชน ด้านสาธารณสุขและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   [ 88 ] งานเกษตร
27 เมษายน 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการ ขอรับถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566  [ 77 ] งานเกษตร
21 มีนาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขและการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565  [ 189 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
สถิติผู้มาใช้บริการ การออกหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ถนนคนเดิน "สะเร็น มาร์เก็ต" ประจำปี 2565  [ 178 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 184 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 190 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้มาใช้บริการขอรับถังขยะ ประจำปีงบปรมะมาณ 2565  [ 193 ] งานเกษตร
11 มีนาคม 2565
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
[ 38283150_2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (1).pdf ]
ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพ เพื่อรวบรวมจัดแผนสุขภาพชุมชนตำบลนอกเมือง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
[ 99593145_ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด.pdf ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
[ data_5959_30325_1_1699522403817.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง