Untitled Document
 
ประ�าศอบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง ไปรับแบบพิมพ์ฯ  [ 67 ] จัดเก็บรายได้
27 มกราคม 2563
สำนักปลัดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 181 ] งานงบประมาณ
06 สิงหาคม 2562
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 164 ] จัดเก็บรายได้
22 กรกฏาคม 2562
สำนักปลัดประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ  [ 327 ] งานบุคลากร
13 มีนาคม 2562
กองคลังเรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 209 ] จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2562
กองคลังเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562   [ 304 ] จัดเก็บรายได้
18 ธันวาคม 2561
กองคลังเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์  [ 497 ] จัดเก็บรายได้
18 ธันวาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 120 ] การเงิน
02 พฤศจิกายน 2561
กองคลังการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2561  [ 132 ] การเงิน
30 ตุลาคม 2561
กองคลังการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2561  [ 141 ] การเงิน
30 ตุลาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 113 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 78 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 78 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2561
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน  [ 167 ] administrator
07 สิงหาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_2899_แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
[ data_877_74583443_557809951649476_8714834130753290240_n.jpg ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ
[ 45641847_78362406_2551841161573975_8759525245448093696_n.jpg ]
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_9037_Poster-ภาษีที่ดิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
[ data_2987_สขร มี.ค.63.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
[ data_1865_สชร ธ.ค. 62.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 11
[ data_8220_ประกาศ ม.11 บ้านหลักวอ.pdf ]
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4
[ data_9633_ประกาศ ม.4 บ้านปรือเกียน.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์โพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4
[ data_8110_ราคากลาง ม.4.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150