Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประ�าศอบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
สำนักปลัดประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ  [ 96 ] งานบุคลากร
13 มีนาคม 2562
กองคลังเรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 64 ] จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2562
กองคลังเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2562   [ 197 ] จัดเก็บรายได้
18 ธันวาคม 2561
กองคลังเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ตำบลนอกเมือง อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์  [ 391 ] จัดเก็บรายได้
18 ธันวาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 85 ] การเงิน
02 พฤศจิกายน 2561
กองคลังการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2561  [ 87 ] การเงิน
30 ตุลาคม 2561
กองคลังการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ.2561  [ 83 ] การเงิน
30 ตุลาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 65 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 45 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2561
กองคลังแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [ 41 ] การเงิน
29 ตุลาคม 2561
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน  [ 135 ] administrator
07 สิงหาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ช่องทางติอต่อระบบออนไลน์
กิจกรรมสร้างความตระหนักไม่ทนต่อการทุจริตในศพค.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
[ data_6479_มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 2.PDF ]
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
[ data_7138_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
[ data_6169_มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 1.PDF ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่ที่ 10 (ซอยนายแมน)
[ data_8347_ประกาศ ถนนดิน ม.10.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ที่ 10 (ซอยนายแมน)
[ data_1483_ราคากลาง.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62
[ data_3191_สขร มี.ค. 62.PDF ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61
[ data_9508_สขร ธ.ค. 61.PDF ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคารห้องประชุม
[ data_680_ประกาศก่อสร้างอาคาร.PDF ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150