Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
ประ�าศอบต.นอ�เมือง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2565  [ 106 ] จัดเก็บรายได้
25 เมษายน 2565
กองคลังราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 196 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   [ 138 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  [ 350 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2565
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565ไปรับแบบพิมพ์  [ 944 ] จัดเก็บรายได้
29 ธันวาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 247 ] จัดเก็บรายได้
29 ธันวาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 175 ] จัดเก็บรายได้
18 ตุลาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 102 ] จัดเก็บรายได้
18 ตุลาคม 2564
กองคลังประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   [ 254 ] administrator
29 กรกฏาคม 2564
กองคลังประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564   [ 294 ] administrator
30 มิถุนายน 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่องการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)ผ่านระบบQR Payment  [ 208 ] จัดเก็บรายได้
09 มิถุนายน 2564
สำนักปลัดประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ฯ  [ 520 ] administrator
18 พฤษภาคม 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  [ 218 ] จัดเก็บรายได้
24 กุมภาพันธ์ 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 367 ] จัดเก็บรายได้
08 กุมภาพันธ์ 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)   [ 282 ] จัดเก็บรายได้
04 กุมภาพันธ์ 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 219 ] จัดเก็บรายได้
29 มกราคม 2564
กองคลังประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  [ 76 ] administrator
20 มกราคม 2564
สำนักปลัดประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่่อง ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 82 ] administrator
18 ธันวาคม 2563
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  [ 189 ] จัดเก็บรายได้
09 ธันวาคม 2563
กองคลังประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่ตั้งอยู่ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร  [ 94 ] administrator
08 ธันวาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3"
[ 76072758_PBokDin3.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ตารางกำหนดการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนอกเมือง งบประมาณ 2565
[ data_6127_เอกสารที่สแกน.pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_9506_ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ .pdf ]
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง
[ data_7648_รายงานรายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด_ผลการยืนยืน.xls ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
[ data_2618_สรุป มี.ค.65.pdf ]
ประกาศซ่อมสร้างแอสฟัสติก ม.17
[ data_7952_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางจ้างซ่อมสร้างแอสฟัส ม.17
[ data_926_ตารางราคากลาง.pdf ]
ราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_9546_ตารางราคาซื้อรถกระเช้า 2.pdf ]
ประกา่ศซื้อรถบรรทุกเทท้าย
[ data_1676_ประกาศซื้อรถ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150