Untitled Document
 
ผลการประกวดราคา

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ผลการประกวดราคาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  [ 78 ] การเงิน
03 กรกฏาคม 2563
ผลการประกวดราคาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563  [ 58 ] การเงิน
05 มิถุนายน 2563
ผลการประกวดราคาผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563  [ 159 ] การเงิน
17 เมษายน 2563
ผลการประกวดราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มี.ค. 62  [ 629 ] การเงิน
25 เมษายน 2562
ผลการประกวดราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธ.ค. 61  [ 419 ] การเงิน
25 เมษายน 2562
ผลการประกวดราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  [ 549 ] การเงิน
09 ตุลาคม 2561
ผลการประกวดราคาสขร เดือน ตุลาคม 2561  [ 384 ] การเงิน
09 ตุลาคม 2561
ผลการประกวดราคาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  [ 484 ] การเงิน
04 ตุลาคม 2561
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า
คู่มือการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542
ขอเชิญ อนุรักษ์รักษาพันธุพืชท้องถิ่น
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[ data_9696_ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
[ data_8884_ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซม ม.5.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม.5
[ data_3643_ตารางเผยแพร่ราคากลาง โพลิเมอร์ ม.5.pdf ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ 63)
[ data_3381_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.5.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสง์
[ data_1612_ประกาศอาคารอเนกประสงค์.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุมประชาคม
[ data_7281_ประกาศศูนย์ประชุม.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150