Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 2 ] คน
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ภายในหมู่ที่ 5   [ 6 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 (คุ้มทางรถไฟ)   [ 4 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่ 3 (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน)  [ 6 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 4 (ซอยยายโอง)  [ 5 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 20 (ซอย 3)  [ 6 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 19  [ 3 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 18 (ซอยศรีพัฒนา 8)   [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 14 (คุ้มระหารเส้นกลางหมู่บ้าน)  [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 21 (จากบ้านนางสอนถึงคุ้มบ้านยาง)   [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 2 (ซอยไทวัสดุ)  [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 15 (ซอยยายโทน)  [ 3 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 12 (จากถนนเลี่ยงเมืองถึงคลองชลประทาน)  [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 11 (คุ้มโรงต้ม)  [ 3 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 1 (ซอยยายอินทร์)  [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประกาศจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน ภายในหมู่ที่ 8  [ 1 ] การเงิน
15 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ภายในหมู่ที่ 5  [ 6 ] การเงิน
13 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลางซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 (คุ้มทางรถไฟ)   [ 4 ] การเงิน
13 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลางงานขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่ 3 (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน)  [ 3 ] การเงิน
13 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 4 (ซอยยายโอง)  [ 6 ] การเงิน
13 สิงหาคม 2562
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 20 (ซอย 3)  [ 2 ] การเงิน
13 สิงหาคม 2562
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb
[ 9931811_Airbnb.pdf ]
กฏกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[ data_6945_กฏกระทรวง พรบ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง.PDF ]
20 คำถาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_7798_20คำถาม_ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
[ data_1270_พรบ..PDF ]
อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ ภายในหมู่ที่ 5
[ data_7331_ปรับปรุงภูมิทัศ ม.5.pdf ]
ประกาศจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกท์คอนกรีต ภายในหมู่ที่ 9 (คุ้มทางรถไฟ)
[ data_9321_ซ่อมสร้าง ม.9.pdf ]
ประกาศจ้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในหมู่ 3 (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน)
[ data_9561_ขยายไหล่ทาง ม.3.pdf ]
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 4 (ซอยยายโอง)
[ data_8498_ท่อ ม.4.pdf ]
ประกาศจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ที่ 20 (ซอย 3)
[ data_3497_ท่อ ม.20.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150