Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
ประกาศอบต.นอกเมืองทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
เฝ้าระวัง โรคลัมปี- สกิน   [ 22 ] administrator
01 มิถุนายน 2564
สำนักปลัดสามารถดาวน์โหลด Application ITAS ผ่าน ios และ Android ได้แล้ว โหลดเลย  [ 21 ] administrator
27 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ อบต. นอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป  [ 68 ] administrator
25 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดสาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาสัย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2564  [ 47 ] administrator
17 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานฯ  [ 28 ] administrator
17 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  [ 36 ] administrator
23 เมษายน 2564
กองคลังแบบแสดงข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64  [ 20 ] administrator
01 เมษายน 2564
กองช่างข้อมูลผู้มารับบริการเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร 1 ต.ค. 63 - 30 มี.ค. 64   [ 16 ] administrator
01 เมษายน 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563-มีนาคม พ.ศ.2564  [ 30 ] administrator
13 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  [ 133 ] administrator
07 พฤษภาคม 2564
สำนักปลัดขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   [ 59 ] administrator
22 เมษายน 2564
สำนักปลัดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564  [ 68 ] administrator
02 เมษายน 2564
สำนักปลัดขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน  [ 56 ] administrator
02 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับ  [ 105 ] งานพัฒนาชุมชน
16 มีนาคม 2564
สำนักปลัดบริการรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ เราชนะ  [ 109 ] administrator
01 มีนาคม 2564
สำนักปลัดเชิญ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน ตลาด สะเร็น มาร์เก็ต  [ 145 ] administrator
01 กุมภาพันธ์ 2564
กองคลังประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  [ 116 ] จัดเก็บรายได้
29 มกราคม 2564
กองคลังกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 98 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2564
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย  [ 109 ] จัดเก็บรายได้
28 มกราคม 2564
สำนักปลัดประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันบริหารการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  [ 138 ] administrator
27 มกราคม 2564
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

เฝ้าระวัง โรคลัมปี- สกิน
สามารถดาวน์โหลด Application ITAS ผ่าน ios และ Android ได้แล้ว โหลดเลย
ประกาศ อบต. นอกเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไป
[ data_4218_IMG_20210525_0001.pdf ]
สาร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาสัย ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2564
[ data_9294_IMG_20210517_0004.pdf ]
ประกาศ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานฯ
[ data_2941_IMG_20210517_0003.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 11 (จาก รร.บ้านโคกมะเมียน-คุ้มโรงต้ม)
[ data_7219_ตารางราคากลาง ม.11 (จาก รร.บ้านโคกมะเมียน-คุ้มโรงต้ม).pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 10 (ทางเข้า รร.บ้านพันธุลีตะวันตกถนนเลี่ยงเมือง)
[ data_3784_ตารางราคากลาง ม.10 (ทางเข้า รร.บ้านพันธุลีตะวันตกถนนเลี่ยงเมือง).pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ 9 (ซอยอู่สุนัย)
[ data_892_ตารางราคากลาง ม.9 (ซอยอู่สุนัย).pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่ 19
[ data_8398_ตารางราคากลาง ม.19.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่ 5 (หน้าบ้านนายประเสริฐ)
[ data_3616_ตารางราคากลาง ม.5 (หน้าบ้านนายประเสริฐ).pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150