Untitled Document
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กองคลังประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  [ 24 ] จัดเก็บรายได้
11 มิถุนายน 2563
กองช่างคู่มือสำหรับประชาชน  [ 134 ] งานก่อสร้าง
24 เมษายน 2563
สำนักปลัดคำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19  [ 134 ] administrator
17 เมษายน 2563
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  [ 494 ] administrator
28 มกราคม 2563
กองคลังประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 400 ] จัดเก็บรายได้
02 มกราคม 2563
สำนักปลัดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 381 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2562
สำนักปลัดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เปิดให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการในวันทำการปกติ  [ 370 ] administrator
19 พฤศจิกายน 2562
กองคลังประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 252 ] จัดเก็บรายได้
07 พฤศจิกายน 2562
สำนักปลัดการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองของ อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์  [ 171 ] administrator
22 ตุลาคม 2562
สำนักปลัดระวังมิจฉาชีพ เรียกเก็บเงินค่าน้ำปลอม!!  [ 101 ] administrator
18 กันยายน 2562
สำนักปลัดข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb  [ 348 ] administrator
14 สิงหาคม 2562
กองคลังกฏกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 234 ] จัดเก็บรายได้
27 กรกฏาคม 2562
กองคลัง20 คำถาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 311 ] จัดเก็บรายได้
25 กรกฏาคม 2562
กองคลังพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 179 ] จัดเก็บรายได้
23 กรกฏาคม 2562
กองคลังอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 244 ] จัดเก็บรายได้
23 กรกฏาคม 2562
กองคลังตารางการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 122 ] จัดเก็บรายได้
22 กรกฏาคม 2562
สำนักปลัดช่องทางติอต่อระบบออนไลน์  [ 184 ] administrator
30 มิถุนายน 2562
สำนักปลัดกิจกรรมสร้างความตระหนักไม่ทนต่อการทุจริตในศพค.  [ 171 ] administrator
28 มิถุนายน 2562
กองคลังมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 121 ] การเงิน
04 กุมภาพันธ์ 2562
กองคลังมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  [ 140 ] การเงิน
04 กุมภาพันธ์ 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
คู่มือสำหรับประชาชน
[ data_6371_คู่มือประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร.pdf ]
คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับประชาชนในช่วงวิกฤติ โรคติดต่อ Covid -19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง (1)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
[ data_2899_แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๔ หมู่ ๒๒
[ data_4686_ซอย 4 หมู่ที่ 22.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ หมู่ ๒๐
[ data_7503_ซอย 3 หมุ่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ ๒๐
[ data_4433_ซอย 3 แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ หมู่ที่ 20.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๗
[ data_2823_ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านยายสำรวย หมู่ ๑๖
[ data_906_ถนนหน้าบ้านนางสำรวย ม.16.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150