Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
 
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 : 11 มิถุนายน 2563
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด : 06 มกราคม 2563
1841_แบบคำร้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง.pdf (81.64 KB)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 02 มกราคม 2563
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ : 02 มกราคม 2563
ตัวอย่างการกรอกคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ : 02 มกราคม 2563
หนังสือมอบอำนาจแก้ไขบัญชีรายการที่ดินฯ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินฯ : 24 ธันวาคม 2562
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 14 พฤศจิกายน 2561
งานพัฒนาชุมชน (เด็กแรกเกิด) : 18 กันยายน 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
29_Poster-โครงการเงินอุดหนุน.pdf (724.05 KB) 7133_แบบฟอร์ม ดร.01-ดร.07.pdf (423.67 KB)
งานพัฒนาชุมชน (เบี้ยยังชีพ) : 18 กันยายน 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
3458_หนังสือมอบอำนาจแสดงตน.pdf (99.19 KB) 5342_หนังสือมอบอำนาจ63-64.pdf (45.68 KB) 3583_แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ2563 ใหม่.pdf (132.45 KB)
8203_แบบลงทะเบียนพิการ 2563.pdf (127.30 KB)
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 26 กรกฏาคม 2562 เอกสารคำร้องทั่วไป
981_คำขอ.pdf (255.77 KB) 9293_แบบคำร้อง.pdf (180.04 KB) 2490_คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.pdf (188.05 KB)
3559_คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน.pdf (51.50 KB) 943_หนังสือมอบอำนาจ.pdf (186.35 KB)
การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร : 21 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 15 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ : 14 พฤศจิกายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไป : 18 กันยายน 2561 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศ อบต.นอกเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_5021_IMG_20210507_0003.pdf ]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสระดับชาติให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่าน
[ data_8197_Untitled-1.jpg ]
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนแยกสนามช้างถึงวัดปทุมเมฆ หมู่ ๑๗
[ data_6823_ประกาศประกวดราคา ม.17.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ ๑๖
[ data_5600_ประกาศประกวดราคา ม.16.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างบ้าน สจ. พิชิต หมู่ ๑๓
[ data_2941_ประกาศประกวดราคา ม.13.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสุรินทร์เครื่องชั่ง หมู่ ๑๒
[ data_4170_ประกาศประกวดราคา ม.12.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยชาญวิจิตร ๓ หมู่ ๙
[ data_1226_ประกาศประกวดราคา ม.9.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150