::องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ::
  Untitled Document
[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น)<-->[ 02 เมษายน 2564 ]:โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 เริ่มแล้ว เกษตรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ซึ่ง ธ.ก.ส จะจ่ายเงินให้เกษตรกรทุกวันที่ 15 (หากตรง<-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
รายงาน�ิจ�ารสภา

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2565  [ 7 ] administrator
10 มกราคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห  [ 17 ] administrator
30 กรกฏาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันพุธ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริห  [ 19 ] administrator
15 กรกฏาคม 2564
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564   [ 36 ] administrator
28 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ  [ 19 ] administrator
21 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ  [ 21 ] administrator
21 ธันวาคม 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่าวนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563   [ 21 ] administrator
19 ธันวาคม 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563   [ 19 ] administrator
14 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ  [ 21 ] administrator
17 สิงหาคม 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563   [ 22 ] administrator
11 สิงหาคม 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่าวนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563   [ 21 ] administrator
11 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริ  [ 18 ] administrator
19 พฤษภาคม 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563   [ 23 ] administrator
13 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยที่1ประจำปี2563   [ 22 ] administrator
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี 2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  [ 22 ] administrator
28 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบร  [ 20 ] administrator
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่าวนตำบลนอกเมืองสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563   [ 21 ] administrator
14 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563   [ 23 ] administrator
14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562  [ 98 ] administrator
20 ธันวาคม 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  [ 101 ] administrator
30 ตุลาคม 2562
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาตัวเต็มวัย
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ฉบับที่..)พ.ศ. ...
[ 88332534_IMG_20211209_0001.pdf ]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแต่งกายผ้าลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี หรือผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ ทุกวันอังคาร
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
[ data_8060_แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านเฉลิมพระเกียรติ จากสายบ้านเฉลิมพระเกียรติถึงสายเขตตำบลเฉนียง บ้านเฉลิมพระเก
[ data_8294_ตารางราคากลาง ม.21.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางสายบ้านหลักวอ จากสายบ้านหลักวอ หมู่ที่ 11
[ data_3829_ตารางราคากลาง ม.11.pdf ]
ตารางเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ม.17 (ถนนกลางหมู่บ้าน
[ data_3995_ตารางเผยแพร่ราคากลาง.pdf ]
ร่างประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17
[ data_5284_ร่างประกาศ.pdf ]
Untitled Document
 
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.นอกเมือง สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต.นอกเมือง โทร: 044-515138
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-515138
 • ข่าวประกาศอบต.นอกเมือง
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  199 หมู่15 บ้านตาเตียวสามัคคี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทร: 044-515138 Email: 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150