Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/beez5/images/dirs.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 33 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/beez5/images/dirs.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 33 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/beez5/images/dirs.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 33 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/21_05_13/help.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 36 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/21_05_13/help.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 36 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/21_05_13/help.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 36 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/27_05_15_1/images/javascript.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 45 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/27_05_15_1/images/javascript.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 45 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/templates/27_05_15_1/images/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/index.php on line 45 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_default/filters/header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 4 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_default/filters/header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 4 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_default/filters/header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 4 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_ccboard/assets/db.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 6 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_ccboard/assets/db.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 6 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_ccboard/assets/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 6 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_ccboard/assets/db.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 10 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_ccboard/assets/db.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 10 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_ccboard/assets/db.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 10 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_default/filters/header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 12 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_default/filters/header.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 12 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/components/com_default/filters/header.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 12 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/modules/mod_jlplayer/js/gallery.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 14 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/modules/mod_jlplayer/js/gallery.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 14 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/modules/mod_jlplayer/js/gallery.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 14 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/modules/mod_jlplayer/js/gallery.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 18 Warning: include(/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/modules/mod_jlplayer/js/gallery.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 18 Warning: include(): Failed opening '/home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/modules/mod_jlplayer/js/gallery.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/nokmuang/domains/nokmuang.go.th/public_html/includes/framework.php on line 18 พ.ร.บ/พ.ร.ก

        สพจ   

       นายสุพจน์   ประเทืองเศรษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง                      

 สภา1

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

 1

   

 13

 14

 15

17

la

16 

18 

ดาวนโหลด 1

ทางดวน

Poll

ท่านพึงพอใจเว็บไซต์ระดับใด

มาก - 100%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
ควรปรับปรุง - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00
231072
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
248
203
1346
193780
37583
4068
231072

Your IP: 54.221.76.68
Server Time: 2017-12-16 20:21:38

เวลา ณ ปัจจุบัน

December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

          คง

พรก

๑.พ.ร.บ.หอพัก ๒๕๕๘pdf

๒.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ pdf

๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗pdf

๔.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑pdf

๕.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗pdf

.ประกาศกรมไปรษณีโทรเลข เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความถี่วิทยุpdf

๗.พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๒pdf

๘.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕pdf