:: เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 1103_3. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น (1).docx (0.99 MB)
(2) 9425_1. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาฯ.docx (0.99 MB)
(3) 751_2. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (1).docx (0.99 MB)
(4) 2333_4. แบบบันทึกข้อมูลบุคคล สาขาปราชญ์ผู้นำชุมชนและเครือข่าย (1).docx (0.99 MB)